Кафедра математичних методів та системного аналізу МДУ

   

Кафедру математичних методів та системного аналізу Маріупольського державного університету було створено в 2012 році на базі кафедри математичних методів, яка була заснована на економіко – правовому факультеті наказом ректора  у 2001 році. У свій час кафедрою керували кандидат фізико-математичних наук, доцент Тонких Л.С. та кандидат економічних наук, доцент Сирмаміїх І.В. На даний час кафедру очолює доктор фізико-математичних наук, професор Коляда Ю.Є.

Кафедра математичних методів та системного аналізу є випускаючою і здійснює підготовку фахівців з галузі знань "Системні науки і кібернетика" за напрямом  6.040303 «Системний аналіз». Системний аналітик входить в ТОП 10 найбільш необхідних спеціальностей в Україні та у світі. Крім того кафедра забезпечує підготовку студентів усіх спеціальностей МДУ у галузі  інформаційних та фізико-математичних  дисциплін, а саме викладаються курси:

-         вища математика;

-         теорія ймовірності та математична статистика;

-         дослідження операцій;

-         економіко-математичне моделювання;

-         фізика;

-         інформатика (за фаховим спрямуванням) та інші.

Кафедра також здійснює підготовку аспірантів МДУ і школярів у Центрі довузівської підготовки.

До складу кафедри входять 12 викладачів:

  • 1 доктор наук, професор;
  • 6 кандидатів наук, доцентів;
  • 3 старших викладача;
  • 2 асистента.

Організація навчального процесу на кафедрі математичних методів та системного аналізу здійснюється за кредитно-модульною системою. При проведенні занять у студентських групах викладачами кафедри активно використовуються сучасні досягнення методики викладання у вищій школі, в тому числі технології проведення ділових ігор, тести, можливості мультимедійних засобів та спеціалізованих програмних продуктів. Викладачами створюються нові електронні форми підручників і навчальних посібників, які відповідають потребам студентів і вимогам сучасного життя. Великим попитом користується навчальний посібник «Інформатика за професійним спрямуванням» виданий викладачами кафедри.

В рамках виконання комплексної наукової теми «Теоретичні та прикладні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій у науці, освіті, економіці та у виробництві» (державний реєстраційний номер 0110V007582) кафедра математичних методів щорічно проводить  в on-line режимі Міжвузівські засідання «круглого столу», у якому беруть участь майже 30 університетів України.

Наукові дослідження кафедри спрямовані на вивчання процесів і явищ в різних галузях природознавства та життєдіяльності людини з використанням  математичного та комп’ютерного моделювання. Зокрема, досліджуються складні системи, такі як мультифізичні, соціально-економічні та екологічні, а також  управління сталого розвитку динамічних систем з участю людини.

На сьогоднішній день запропоновані рішення щодо розв’язання низки складних системних задач. Отримані результати публікуються в авторитетних фахових виданнях, доповідаються на міжнародних конференціях високого рівня. Співробітники кафедри є постійними учасниками регулярної Міжнародної конференції з системного аналізу «Прийняття рішень в умовах невизначеностей», яка проводиться за участю КНУ ім. Т.Г. Шевченка, Інститута прикладного системного аналізу (Австрія), Інститута кібернетики Національної академії наук України ім. В.М. Глушкова та Призидії Національної академії наук України з системного аналізу.

Високий рівень наукових досліджень, що виконується на кафедрі, підтверджується наявністю великої кількості публікацій, які включені до найбільш авторитетних міжнародних наукометричних баз даних, таких як Scopus і Web of Science, та цитованістю цих публікацій міжнародною науковою спільнотою. Співробітники кафедри вносять суттєвий вклад в підвищення наукового рейтингу Маріупольського державного університету.

Кафедра математичних методів та системного аналізу тісно співпрацює з провідними університетами та академічними закладами України: Київським національним університетом ім. Т.Г. Шевченка, Харківським національним університетом ім. В.Н. Каразіна, Національним технічним університетом (Харківський політехнічний інститут), Національним Науковим Центром (Харківський фізико-технічний інститут) та іншими.

В рамках щорічної Декади студентської науки працює 5 секцій:  «Математичні методи та їх практичне застосування», «Інформаційні системи в менеджменті», «Проблеми автоматизації навчального процесу у вищий школі», «Автоматизоване робоче місце еколога» та «Використання інформаційних технологій в теорії та практиці», що дає змогу студентам різних спеціальностей представляти свої наукові роботи. Розпочато проведення регулярного засідання студентського круглого столу «Інформатизація та комп'ютеризація суспільства».


 

 

Контактний телефон: (629) 53-22-49

Електронна пошта:  kafedra-mm@mail.ru     Skype: kafedra-mm

Адреса: м.Маріуполь, пр.Будівельників, 129а, каб.305
[17-03-2014, 09:42]Новини сайту

14-03-2014, 11:08
/ Анонс заходів